Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2023

Financial Reports

26 februari 2024

Vd Martin Edlund: ”Historisk milstolpe passerad – energiproduktion till elnätet med Dragon 12 öppnar för utbyggnad av kommersiella parker”.

Väsentliga händelser oktober-december 2023

I november slutförs den förberedande testningen på land för kraftverket Dragon 12. Systemet skeppas för installation och driftsättning på Färöarna.

I december genomförs framgångsrikt installation av en borrad och gjuten förankringslösning till Dragon 12 på bolagets produktionsplats ute till havs i Vestmannasund, Färöarna. Infrastrukturen till havs färdigställs och produktionsplatsen för Dragon 12 är redo för elproduktion.

I december deltar Minesto för andra gången i Sveriges officiella affärsdelegation till FN:s globala klimatkonferens, COP28 som denna gång hålls i Dubai.

Efter periodens utgång:

Svenska Energimyndigheten beviljar Minesto ett utvecklingsstöd på 2,8 miljoner kronor för utveckling och testning av nästa generations förankringssystem. Stödet delfinansierar Minestos projekt att utveckla prestandan för det unika system som förankrar kraftverket i havsbotten.

Minesto använder befintlig sjösättnings- och upptagningsmetod (LARS) för den första tidvattendraken i megawattskala, Dragon 12 (1.2 MW, 25 ton). Metoden som utvecklats och använts för Dragon 4 (100kW, 2,5 ton) är väl fungerande och effektiv för storskaliga kiter baserat på samma småskaliga arbetsbåt.

Den 9 februari når Minesto en historisk milstolpe: tidvattenkraftverket Dragon 12 – med en märkeffekt på 1.2 MW – driftsätts och producerar sin första el till Färöarnas elnät.

Under de två första veckorna av testning är Dragon 12:s funktionalitet verifierad och prestanda på energiproduktion är på tillfredställande nivå och enligt prediktion. Alla operationella nyckelfunktioner har framgångsrikt verifierats i första driftsfasen. Givet systemets stabila beteende, konstaterar Minesto att de tekniska riskerna vid uppskalning markant har reducerats.

Koncernen i sammandrag 1 januari-31 december 2023

• Intäkterna för året uppgick till 45 590 Tkr (45 749) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

• Rörelseresultatet uppgick till –28 680 Tkr (–23 745). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling samt administration kring teknikutvecklingen. Vilket inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter. Av personalkostnaderna har 41 393 Tkr (42 818) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

• Vid räkenskapsårets utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 476 608 Tkr (377 172), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 16 320 Tkr (15 285) inom de immateriella anläggningstillgångarna om 492 928 Tkr (392 457).

 • Bidrag togs under räkenskapsåret upp till 23 189 Tkr (71 794), varav 20 006 Tkr (69 152) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året genomfördes utbetalningar från bidragssystemen 43 675 Tkr (54 638), varav 42 408 Tkr (54 638) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.

• Koncernens kassaflöde uppgick till –20 015 Tkr (-116 766).

•Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 522 746 Tkr (453 343).

Kommentar från VD

Historisk milstolpe passerad – energiproduktion till elnätet med Dragon 12 öppnar för utbyggnad av kommersiella parker

Kraftverk Dragon 12 i megawattskala producerar nu el till nätet på Färöarna, vilket lägger grunden för exploatering av tidvatten- och havsströmmar som en förnybar naturresurs i många delar av världen. Att visa på elproduktion från kraftverk i fullskala, vilket för Minesto utgörs av Dragon 12, är av stort värde för att attrahera både privat och offentlig finansiering av de första större kundprojekten – undervattensparker med drakar.

Anläggningen på Färöarna: en strategisk tillgång

Testning och elproduktion med Dragon 12 fortsätter med hög prioritet. Vi tar tillvara all erfarenhet som behövs för att leverera en första serie av megawattsystem för utbyggnad av elproducerande parker på Färöarna och andra instegsmarknader. Dragon-class kraftverken har visat sig leverera all funktionalitet och fullgod prestanda som grund för kommersiella anläggningar. Vi har nu en fullskalig produktionsanläggning i drift för att demonstrera vår unika teknik för elbolagskunder och anläggningsinvesterare. Det är en stor tillgång i affärsskapandet.

Försäljning och finansiering av produktionsanläggningar

Stora energiprojekt har långa säljcykler. Det gäller i synnerhet den första storskaliga anläggningen. Försäljningsarbetet blir därför orienterat mot att ta ett antal steg i en process mot avslut. Minesto är engagerade i ett flertal omfattande kunddialoger för att åstadkomma detta. Vi arbetar systematiskt med partners för att ta fram lokala utbyggnadsplaner baserat på identifiering av naturresursen i likhet med den framlagda planen för 200MW på Färöarna. Det gör att mindre instegsaffärer blir starten på storskalig utbyggnad som ger god lönsamhet och större värde till den totala energimixen. Det är värt att notera att dessa ”mindre” instegsaffärer bedöms vara i storleksordningen 50-200MSEK för Minesto.

Kostnadsläget och riskprofilen för de första anläggningarna gör det ofta önskvärt att erbjuda privata investerare kompletterande offentlig finansiering. Minesto arbetar aktivt med att knyta offentlig finansiering till de första produktionsanläggningarna. Den framgångsrika driftsättningen av Dragon 12 ger goda förutsättningar att konkurrera om offentlig finansiering, både inom och utom EU.  Storleken på denna finansiering visar på en politisk vilja att ställa om energisystemet som är tydligare och kraftfullare än någonsin vilket i sin tur ökar engagemanget från de privata energiaktörer som vill leda och driva energiomställningen globalt. För utbyggnad av energiparker med Minestos teknik de kommande åren finns det en potential på ca 90-120M EUR i stöd från offentliga investeringar.

En kompletterande möjlig instegsförsäljning utgörs av mindre referenssystem. Detta för att ge tekniken lokal acceptans och för att skapa en effektiv miljöprövning på en ny marknad. Vi erbjuder idag en uppgraderad version av Dragon 4 som utgångspunkt för att leverera microgrid-projekt till samarbetspartners på våra nyckelmarknader. Detta erbjudande är på vissa marknader ett lämpligt första steg mot storskalig utbyggnad. Det öppnar även upp en substantiell marknad för småskaliga installationer för nischapplikationer och mindre öar.

Växande intresse för havsenergi generellt och för Minesto i synnerhet

Det är mycket positivt att se växande förståelse och konkret support för innovativ energiteknik. Havsenergi beskrivs numera i tillväxtprognoser kopplat till den globala energiomställningen i rapporter från IRENA och IEA. Det är mycket välkommet och viktigt för att understryka att ny innovation är nödvändigt för att ställa om det globala energisystemet.  En annan observation är att Minesto i allt större utsträckning bjuds in till högnivåmöten inom den globala energisektorn. I ett sådant sammanhang nyligen vid Internationella Energirådets (IEA) Innovation Forum i Paris står det helt klart att ny innovation är nödvändigt så fort som möjligt, men också att världen agerar kraftfullt för att driva på utvecklingen.

En väl definierad marknadspotential och ett vässat investeringscase

Minesto har för större anläggningar en global långsiktig marknad på 650 GW i försäljning av kraftverk med tillhörande eftermarknad.  För varje projekterad och beställd megawatt genererar Minesto en försäljning på ca 1 M EUR, vilket utgör ca 50% av investeringen för en produktionsanläggning. Eftermarknaden är betydande och genererar under projektets livslängd (20 år) mer än dubbelt så mycket försäljning som den initiala investeringen.  Med samma resonemang för utbyggnadsplanen om 200 MW på Färöarna genererar Minesto en produktförsäljning på ca 200 M EUR.

I mars 2024 planerar Minesto att genomföra en företrädesemission för att driva utvecklingen framåt. Emissionen är tryggad med teckningsförbindelser och garantiåtaganden enligt plan till ca 83%. Företrädesemissionen ger bolaget en stabil finansiell grund för fortsatt kommersiell utrullning.

Vi ser mer än någonsin fram emot att driva utvecklingen vidare, att bygga en ny industri inom havsenergi och skapa industriellt värde för våra ägare och samarbetspartners.

/Martin Edlund, VD

Bokslutskommunikén finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats:

www.minesto.com/investor/rapporter