Minesto publicerar Halvårsrapport 2021

Financial Reports

19 augusti 2021

VD Martin Edlund: ”Den starka finansiella positionen tillsammans med de tekniska och operativa framstegen under året ger oss mycket goda förutsättningar att leverera i våra befintliga projekt, skala upp tekniken samt expandera industriell samverkan och etablera nya projekt.”

Väsentliga händelser april–juni 2021

Minesto fortsatte den operativa verksamheten vid bolagets produktionsanläggning på Färöarna. Elproduktion från det marina kraftverket DG100 levererade under våren nätkompatibel elektricitet på nya rekordnivåer.
I april meddelade Minesto att bolaget blivit beviljat ett nytt patent avseende en teknisk innovation som har utvecklats och verifierats i projektet på Färöarna. Med det nya patentet stärker Minesto sin redan omfattande patentportfölj och förlänger skyddet av bolagets kärnteknologi.
Teckningsoptionsprogrammet TO3 i Minesto AB avslutades i april. Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto med stöd av teckningsoptionerna, motsvarande en utnyttjandegrad om 99,1 procent. Bolaget tillfördes därmed sammanlagt 161,6 miljoner kronor före emissionskostnader inom ramen för det totala TO3-programmet.

Efter periodens utgång

Minesto tillkännagav i juli att bolaget genom uppgraderingar och modifieringar av DG100-kraftverket nått ytterligare förbättrad elproduktionsprestanda, samt att nyckelaspekter av testning och elproduktion med DG100-systemet har tredjepartsverifierats av DNV i enlighet med internationella standarder.

Koncernen i sammandrag 1 januari–30 juni 2021

Intäkterna uppgick till 21 196 Tkr (23 551 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 19 896 Tkr (21 538 Tkr).
Resultat efter finansiella poster var –8 033 Tkr (–8 722 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.
Resultat per aktie var –0,05 kr (–0,06 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var –0,05 kr (–0,05 kr).
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 260 195 Tkr (194 109 Tkr), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 13 856 Tkr (12 916 Tkr).
Bidrag togs under perioden upp till 9 701 Tkr (32 516 Tkr), varav 8 479 Tkr (30 657 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 11 419 Tkr (43 390 Tkr).
Kassaflödet uppgick till 100 642 Tkr (62 166 Tkr).
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 546 298 Tkr (404 083 Tkr).

Halvårsrapporten finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats: www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 07:30 CEST.