Minesto publicerar Halvårsrapport 2023

Financial Reports

17 augusti 2023

Vd Martin Edlund: ” Med det andra kvartalet växlar vi ytterligare upp vårt fokus på att driva storskalig, projektbaserad försäljning av tidvattenparker, där referensanläggningar med vårt mindre kraftverk Dragon 4 är nyckeln till en långsiktig affär.”

Väsentliga händelser april-juni 2023

I slutet på maj inleddes installationen av Minestos första enhet i megawatt-skala, Dragon 12 (1.2 MW). Den första fasen av offshore installationen för Dragon 12 (1.2 MW) genomfördes framgångsrikt i Vestmanna, Färöarna. En 3,4 km långa undervattenskabel lades ut på havsbotten, från nätanslutningen på land till installationsnoden till havs.

I början på juni meddelade bolaget att Minesto rekryterat en ny CFO, Gustav Kvibling. Minesto utökar även sin ledningsgrupp från fyra till sju personer för att möta de behov som den expanderande verksamheten kräver.

Koncernen i sammandrag 1 januari-30 juni 2023

Intäkterna uppgick till 25 016 Tkr (23 502) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 22 549 Tkr (21 929).

Rörelseresultatet var –13 271 Tkr (–10 405). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.

Resultat per aktie var –0,07 kr (–0,06). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var –0,06 kr (–0,06).

Vid periodens utgång uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 430 677 Tkr (345 463), varav aktiverade utvecklingskostnader 415 009 Tkr (330 820) samt utgifter för patent 15 668 Tkr (14 643).

Bidrag togs under perioden upp till 23 206 Tkr (32 937), varav 21 615 Tkr (31 490) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 40 533 Tkr (27 146).

Kassaflödet uppgick till 50 997 Tkr (–51 483).

Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 540 099 Tkr (530 069).

Halvårsrapporten finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats:

www.minesto.com/investor/rapporter