Minesto tillförs 161,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

Press releases

4 maj 2021

Teckningsoptionsprogrammet TO3 i Minesto AB har genomförts framgångsrikt. Det fulltecknade programmet innebär att bolaget tillförs 161,6 miljoner kronor före emissionskostnader till att säkra kommersiell expansion. Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto med stöd av teckningsoptionerna, motsvarande en utnyttjandegrad om 99,1 procent.   

”Det är mycket tillfredställande att TO3-programmet fulltecknats. Det bidrar till en stark finansiell position och skapar rätt förutsättningar för att omsätta Minestos världsledande konkurrensfördelar inom havsenergi till industriella värden. Vi fokuserar nu på storskalig kommersiell utbyggnad tillsammans med befintliga och nya elbolagskunder och andra aktörer inom förnybar kraftproduktion. Fortsatt expansion säkras i våra befintliga projekt på Färöarna och i Wales och produkten Deep Green skalas upp för utbyggnad av produktionsparker”, säger Martin Edlund, vd för Minesto.

Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna TO3, vilket innebär en utnyttjandegrad om 99,1 procent. Det betyder att Minesto inom ramen för det totala TO3-programmet erhåller en sammanlagd teckningslikvid om cirka 161,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 3,4 miljoner kronor.

Om teckningsoption TO3

Sammanlagt 10 334 516 teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto AB utfärdades i samband med två emissioner av units under 2019. En (1) teckningsoption TO3 berättigade till teckning av en (1) aktie i Minesto AB under teckningsperioden som löpte från januari 2020 till och med den 30 april 2021. Teckningskurs var 16,20 kr per aktie (under perioden januari 2020 till 30 april 2020) respektive 15,79 kr per aktie (under perioden 30 april 2020 till 30 april 2021).

Leverans av aktier

Teckning samt leverans av aktier har skett i omgångar under teckningsperioden fram till och med den 30 april 2021. De aktier som tecknades i samband med teckningsperiodens utgång kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart den sista omgången av emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear. Detta beräknas ske cirka två veckor efter teckningsperiodens utgång som var den 30 april.

Rådgivare

Pareto Securities AB har varit rådgivare till Minesto i samband med emissionen av teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
031 29 00 60
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 20:00 CEST.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland, Färöarna och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor