Minesto tillförs 72,5 MSEK i emissionslikvid

Press releases

21 februari 2018

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Den 16 februari 2018 avslutades teckningsperioden i den företrädesemission av units om 103,5 MSEK som Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) beslutade att genomföra på extra bolagsstämma den 24 januari 2018 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 5 272 018 units motsvarande cirka 59 MSEK, vilket innebär att cirka 13,5 MSEK tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs Minesto således cirka 72,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

– Vi har nu säkrat medel för att genomföra avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året, som bland annat demonstration av vår unika Deep Green-teknologi i kommersiell skala anpassad för storskalig elproduktion. Strategin kring utveckling av produktutbudet samt site- och marknadsutveckling i EU och Taiwan ligger fast och kommer att finansieras av det nu anskaffade kapitalet tillsammans med befintliga och nya offentliga utvecklingsmedel, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Totalt inkom teckningsanmälningar för 5 272 018 units, motsvarande cirka 59 MSEK. 3 341 620 units (cirka 63,4 procent av totalt tecknat belopp) tecknades med stöd av företrädesrätt och 1 930 398 units (cirka 36,6 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 3 341 620 units (cirka 36,2 procent av emissionsvolymen) och tecknare utan stöd av företrädesrätt tilldelas 1 930 398 units (cirka 20,9 procent av emissionsvolymen). Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 13,5 MSEK vilket innebär att Minesto tillförs cirka 72,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 10 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 5 MSEK, motsvarande 8 procent av det garanterade beloppet om cirka 62,1 MSEK). Tilldelning av units som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 29 januari 2018. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 21 februari 2018. Samtliga tecknare har erhållit önskad tilldelning.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 294 997 SEK genom emission av 25 899 940 nya aktier. Efter slutlig registrering av Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Minesto att uppgå till 4 992 005,50 SEK fördelat på 99 840 110 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 2018/2019 som emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 323 749,25 SEK genom utgivande av högst 6 474 985 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, TO 2018/2019, att uppgå till 5 315 754,75 SEK, fördelat på 106 315 095 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på First North fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat Företrädesemissionen. Slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 10.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är Bolagets finansiella rådgivare. MAQS Advokatbyrå är juridisk rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund VD, Minesto AB 031-29 00 60 press@minesto.com

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Peter Enström VD, Stockholm Corporate Finance 08-440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Minesto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Minesto kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Minesto aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Document: Release