Minestos företrädesemission övertecknades med 25 procent

Press releases

20 december 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Företrädesemissionen i Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”), för vilken teckningsperioden avslutades den 18 december 2019, tecknades till totalt cirka 107 miljoner kronor, motsvarande en överteckning på cirka 25 procent. Minesto tillförs genom företrädesemissionen cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

”Vi är mycket nöjda med utfallet i företrädesemissionen och tacksamma för det stöd vi fått från befintliga och nya aktieägare. Tillsammans med den riktade emissionen i oktober har vi säkrat finansiella resurser för att både leverera våra nuvarande projekt samt ge oss möjligheten att initiera fler kundsamarbeten och installationsprojekt – allt i syftet att driva på kommersialiseringen av vår unika energiteknik”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Företrädesemissionen av units om cirka 86 miljoner kronor tecknades till cirka 96 procent med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter inkommit motsvarande cirka 29 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades således till cirka 125 procent.

Genom företrädesemissionen kommer 6 085 226 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 86 miljoner kronor före emissionskostnader. Därutöver kommer 6 085 226 teckningsoptioner från företrädesemissionen samt ytterligare 4 249 290 teckningsoptioner från den riktade emissionen som Bolaget genomförde den 28 oktober 2019 att emitteras, vilket gör att det totala antalet teckningsoptioner som kommer att emitteras uppgår till 10 334 516. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget senast den 30 april 2021 till en teckningskurs som för närvarande uppgår till 16,20 kronor per aktie.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 2 december 2019. Besked om tilldelning av units till de personer som tecknat units utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 20 december 2019. Tilldelade units ska betalas kontant senast på likviddagen, den 3 januari 2020, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Minestos aktiekapital med 304 261,30 kronor, från 5 975 056,50 kronor till 6 279 317,80 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 6 085 226 aktier, från 119 501 130 aktier till 125 586 356 aktier.

Nya aktier och teckningsoptioner som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 13 januari 2020. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 10 januari 2020. Nya aktier och teckningsoptioner som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter beräknas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 16 januari 2020. Handel med teckningsoptioner från den riktade emissionen beräknas börja samma dag.

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 07:00 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier, teckningsoptioner eller units i Minesto. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Minestos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Minesto lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.