Minestos ledning växlar över i nya incitamentsprogram

Press releases

26 augusti 2019

Minestos ledande befattningshavare i Sverige har förvärvat sammanlagt 280 000 teckningsoptioner inom ramen för det av årsstämman 2019 beslutade personaloptionsprogrammet PO4. Samtidigt har en överlåtelse av utgående teckningsoptioner av serie PO3 genomförts i en separat transaktion mellan Minestos VD och bolagets två huvudägare BGA Invest och Midroc New Technology, varefter parterna har tecknat totalt 214 000 nya aktier i Minesto AB.

PO4 är ett av tre teckningsoptionsprogram som fastställdes på Minestos årsstämma 2019. Minestos ledande befattningshavare Martin Edlund (VD), Fredrik Ahlström och Bernt Erik Westre har förvärvat 120 000, 80 000 respektive 80 000 teckningsoptioner (totalt 280 000) av serie PO4 till ett pris om 0,89 kr per option. En (1) teckningsoption av serie PO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Minesto AB under perioden 1 juli–30 september 2020 till ett pris om 26,30 kr per aktie.

Detta är det första steget i att erbjuda teckningsoptioner i programmen PO4–O6 till ledande befattningshavare och anställda i Minesto. Inga ytterligare teckningsoptioner av serie PO4 kommer att ges ut.

Teckning av aktier kopplat till utgående optionsprogram PO3

Samtidigt har en överlåtelse genomförts i en separat transaktion mellan Minestos VD Martin Edlund och bolagets två huvudägare BGA Invest och Midroc New Technology, där huvudägarna har förvärvat sammanlagt 150 000 teckningsoptioner (serie PO3) av Martin Edlund. Därefter har BGA Invest, Midroc New Technology och Martin Edlund tecknat 107 000, 53 500 respektive 53 500 nya aktier (totalt 214 000) i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna.

En (1) teckningsoption av serie PO3 ger rätt att teckna 1,07 nya aktier i Minesto AB under perioden 1 juli–30 september 2019 till ett pris om 6,70 kr per aktie. Minesto tillförs därmed cirka 1,4 miljoner kr i teckningslikvid för de aktier som nu har tecknats av bolagets VD och huvudägare.

– Såväl styrelsens beslut att erbjuda PO4-optionerna till ledningen i Sverige som överlåtelsen mellan bolagets VD och de två huvudägarna syftar till att realisera de framåtriktade incitamentsprogrammen samt att utöka och förnya VDs incitament för fortsatt värdetillväxt i bolaget, säger Minestos styrelseordförande Bengt Adolfsson.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.