Ny energikostnadsanalys slår fast att Minestos teknologi gör havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen

Press releases

12 oktober 2017

En uppdaterad energikostnadsanalys av Minestos unika havsenergiteknik Deep Green visar betydligt lägre kostnadsnivåer jämfört med tidigare uppskattningar.– Dessa nya resultat gör mig helt övertygad om att vår teknologi förvandlar havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Som en del av bolagets första kommersiella projekt har Minesto tillsammans med ITPEnergised slutfört en uppdaterad analys av Minestos marina kraftverks framtida energikostnad – Levelized Cost of Energy (LCOE). Analysen baseras på ny kunskap om systemet, dess potential och dess kostnader.

Beräkningar visar nu att Minestos LCOE kan nå 100 euro/MWh redan vid 100 MW kumulativ installerad kapacitet i tidvattenströmmar. Tidigare prognoser visade en 50 procent högre kostnadsnivå. Det innebär att Minestos teknologi redan i ett tidigt skede beräknas vara mer kostnadseffektiv än etablerade energislag som ny kärnkraft.

Installation av anläggningar i kontinuerliga havsströmmar, där kraftverken kan nå en betydligt högre kapacitetsfaktor jämfört med i tidvatten, får ännu större effekt på energikostnaden som då beräknas nå under 50 euro/MWh vid 100 MW kumulativ installerad effekt.

– Detta påstående är unikt inom branschen för havsenergi – men så är också vår teknik. Det är det enda kända, verifierade marina kraftverket som kan installeras i kontinuerliga, långsamma havsströmmar för att tillhandahålla kostnadseffektiv förnybar baskraft runt om i världen, säger Martin Edlund VD för Minesto. Han fortsätter:

– Dessa nya resultat gör mig helt övertygad om att vår teknologi förvandlar havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen. Detta är direkt kopplat till vårt systems lättviktsdesign, det unika drift- och underhållskonceptet och det faktum att vi är verksamma på platser med relativt långsamma strömmar. Det bör också noteras att den här analysen är baserad på återhållsamma lärkurvor samt initialt höga kostnader för drift och underhåll som är att vänta i nya innovationer.

Det är framför allt två faktorer som har drivit den betydande förbättringen av Minestos energikostnad, säger Martin Edlund.

– För det första har varje enskilt systems projicerade prestanda förbättrats. Detta är hänförligt resultat från våra havstester i kvartsskala, data från nya simuleringar samt en ny verifierad turbinbladsdesign som vi har utvecklat internt. För det andra har vårt drift- och underhållskoncept förbättrats avsevärt.

Ned Minns, Offshore Group Manager på ITPEnergised kommenterar den uppdaterade energikostnadsanalysen:

– Minesto står sig väl jämfört med andra tidvattenteknologier och påvisar betydligt lägre kapitalkostnader. Den takt i vilken man förväntar sig framtida kostnadsreduktioner är åt det återhållsamma hållet, då man genomgående i modellen använder försiktiga antaganden. Minesto utgår även från lärkurvor som visserligen matchar uppskattningar från SI Ocean*, men som samtidigt bara är hälften av vad havsbaserad vind och solkraft har presterat enligt Bloomberg**. Ju mer innovativ en design är, desto lättare uppnås höga inlärningsnivåer och om Minesto går samma väg som havsbaserad vind och sol kan deras kostnadsminskningar uppnås tidigare än vad som förutses i modellen.

– Minestos noggrannhet i att använda de mest exakta data som finns tillgängliga, och att skapa en modell baserad på branschpraxis, har lett till en extremt ingående Cost of Energy-modell som förmodligen saknar motstycke i branschen, fortsätter Ned Minns.

* Strategic Initiative for Ocean Energy är ett projekt som koordineras av Ocean Energy Europe i tätt samarbete med Europakommissionens gemensamma forskningscentrum, UK Carbon Trust, Portugals Wave Energy Centre, Edinburghs universitet, Renewable UK och DHI.

 ** Bloomberg New Energy Outlook 2017.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin EdlundVD och koncernchef, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com 

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Bakgrundsfakta: Minestos Cost of Energy-modell och milstolpar i teknikutvecklingen

Minestos Cost of Energy-modell togs ursprungligen fram 2015 i samarbete med branschexperterna ITPEnergised och baseras på en kombination av vedertagna metoder från the Carbon Trust och SI Ocean som används i stor utsträckning i havsenergisektorn. Modellen används för att beräkna den framtida energikostnaden för Minestos havsenergiteknik Deep Green.

Funktionalitet och elproduktion av Minestos teknologi har verifierats via havstester av prototyper i skala. Hittills har fem prototyper byggts och testats och el producerades första gången 2009.

Det första testet i autentisk havsmiljö genomfördes vid Minestos test- och demonstrationsanläggning i Strangford Lough på Nordirland i slutet av 2011. 2013 togs ett stort steg i teknikutvecklingen när tester inleddes med en prototyp med tre meter bred vinge. Denna skala har sedan dess använts för omfattande testning i Strangford Loughs tidvattenströmmar.

Minestos produktutvecklingsplan är att fortsätta bedriva prototyptestning i Nordirland och parallellt med det sjösätta en 0,5MW-enhet i Holyhead Deep, Wales. Syftet är att demonstrera teknologin i kommersiell skala. Denna installation, planerad till 2018, kommer att följas av en gradvis expansion till en anläggning med flera kraftverk. I februari 2017 meddelade Minesto planer på att bygga ut Holyhead Deep till 80MW installerad kapacitet.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt vid namn Deep Green är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Om ITPEnergised

ITPEnergised is a leading international consultancy offering renewable energy, natural resources, environmental, engineering, technical advisory and asset management services for clients with onshore and offshore projects.

ITPEnergised’s expertise in offshore energy projects dates back to 1991 and this experience in the sector allows the company to offer comprehensive, technical consultancy on offshore engineering design and due diligence. ITPE offers a range of project support services to project developers as well as providing strategic advice to private clients on their market business plans and governmental agencies on their techno-economic feasibility assessments for offshore energy.

Following Energised Environments Limited’s acquisition of Bristol-based IT Power Consulting Limited in mid-2016, the merged businesses have been re-branded as ITPEnergised.

Read more about ITPEnergised at www.itpenergised.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 09:00 CEST.

Document: Release