Rättelse: Kommuniké från årsstämma 2018 i Minesto AB

Press releases

6 juni 2018

Kommunikén som distribuerades med pressmeddelande den 5 juni 2018 kl 18:15 angav felaktigt att den innehöll insiderinformation.

Minesto AB höll tisdagen den 5 juni 2018 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 7 866 231 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 188 861 641 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder och Git Sturesjö Adolfsson samt nyval av Jonas Millqvist och Javier Sanz. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Adolfsson. Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelsesuppleant Andreas Gunnarsson. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse Markus Hellsten.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med det i kallelsen angivna förslaget, det vill säga med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com).

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände det i kallelsen införda förslaget till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com).

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer, som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com).

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse

Årsstämman beslutade att rösta nej till styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 11 093 300 stycken. Maximalt utnyttjande av bemyndigandet innebär en utspädningseffekt om strax under tio procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com).

Styrelsens tack till Stefan Karlsson

Vid årsstämman framförde även styrelsen sitt tack till Stefan Karlsson för hans engagemang och arbete i bolagets styrelse samt i de konsultuppdrag han har utfört åt Minesto.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.