Teckningsperiod inleds idag 4 december och teckningskurs för teckningsoptioner justeras

Press releases

4 december 2019

Idag 4 december inleds teckningsperioden för Minesto AB:s (”Minesto” eller ”Bolaget”) nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper 4–18 december 2019. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller innan sista anmälningsdag 18 december. Enligt tidigare kommunicerade villkor har teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO3, som ingår i Företrädesemissionens units, justerats till SEK 16,20 per aktie.

Aktieägare i Bolaget som var upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 december 2019 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Minesto.
Sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit.
En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier i Bolaget senast den 30 april 2021.
Teckningskursen är 14,12 kronor per unit.
Teckningsperiod är 4–18 december 2019.

Instruktioner för teckning av units i Företrädesemissionen

Teckning med företrädesrätt

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare (detta gäller de allra flesta) tecknar och erlägger betalning av units i enlighet med anvisningar från sin förvaltare.

Aktieägare eller företrädare för aktieägare vars aktier på avstämningsdagen var direktregistrerade kommer att erhålla förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att skicka in en anmälningssedel eller elektroniskt med Bank-ID. Anmälningssedel samt elektronisk teckning är tillgängligt på emissionsinstitutet Aktieinvests hemsida https://www.aktieinvest.se/minesto2019.

Kunder hos Avanza kan anmäla teckning utan företrädesrätt direkt via Avanzas hemsida https://www.avanza.se/kampanjer/minesto.html.

Justering av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO3

Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO3, som ingår i Företrädesemissionens units, ska teckningskursen för teckningsoptionerna sättas till det lägre av 19,42 kronor eller en premie om 10 procent till den volymvägda genomsnittskursen på handelsdagen efter avstämningsdagen (X-dag) för avskiljning av teckningsrätter i Företrädesemissionen (vilket var den 3 december 2019).

Den volymvägda genomsnittskursen för handeln med Minesto-aktien den 3 december 2019 var SEK 14,7253 och följaktligen har teckningskursen för teckningsoptionerna TO3 justerats till SEK 16,20 per aktie.

Vidare, om teckningskursen för teckningsoptionerna är mer än tio (10) procent högre än det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under perioden 20 april 2020 till och med den 30 april 2020 ska teckningskursen justeras till det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under den perioden multiplicerat med 1,10. Teckningskursen ska dock aldrig kunna understiga 9,71 SEK.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.