Teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner TO 2 inleds

Press releases

11 januari 2019

Idag den 11 januari inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner (”MINEST TO 2”) som emitterades i samband med Minestos företrädesemission av så kallade units i februari 2018. Innehavare av MINEST TO 2 kan fram till den 8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller cirka en vecka innan sista anmälningsdag som är den 8 februari 2019.

MINEST TO 2: Information och villkor i korthet

En (1) teckningsoption MINEST TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Minesto AB.
Teckningskursen vid utnyttjande av optioner är 7,00 SEK per aktie.
Teckningsperiod är 11 januari–8 februari 2019. Observera att förvaltarregistrerade teckningsoptioner kan ha ett sista svarsdatum som infaller cirka en vecka innan sista anmälningsdag som är den 8 februari 2019.
Totalt kan Minesto tillföras cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Fullständiga villkor och instruktioner för hur man går tillväga för att utnyttja teckningsoptionerna TO 2 finns på www.minesto.com/teckningsoptioner. För frågor som inte besvaras på den sidan, vänligen kontakta din bank/fondkommissionär eller Aktieinvest Emittentservice på 08-506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se.

En investering i Minesto är en investering i den globala omställningen till förnybar energi

Energibranschen i allmänhet och Minesto i synnerhet står inför en spännande tid. Vi har under de senaste åren byggt avsevärda industriella värden i Minesto. Bolagets position och förutsättningarna för att realisera den enorma marknadspotentialen som finns för vår unika produkt har aldrig varit bättre, säger Minestos VD Martin Edlund.

Minesto gjorde under 2018 avsevärda framsteg såväl tekniskt som kommersiellt. Under hösten installerade och verifierade bolaget den unika Deep Green-teknologin för första gången med en enhet i kommersiell skala. I november tecknades avtal med bolagets första kund, elbolaget SEV på Färöarna.

I år planerar Minesto nästa steg i bolagets projekt i Wales. Det inbegriper kontinuerlig drift och kraftproduktion med DG500-kraftverket som installerades hösten 2018, samt uppgradering och optimering av Deep Green-teknologin i större kommersiell skala (Utility Scale) för fortsatta installationer i Holyhead Deep.

På Färöarna sker projektutveckling för driftsättning av den kompletterande produktlinjen Microgrid. I Taiwan fortsätter arbetet ihop med lokala partners mot havsinstallationer och långsiktig marknadsutrullning i Asien. Utöver det förs diskussioner med aktörer för installationer på flera platser runt om i världen.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se eller telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.