Ytterligare aktiviteter för att växla över Minestos medarbetare i nya incitamentsprogram

Press releases

20 september 2019

Styrelsen för Minesto AB har beslutat att erbjuda 1 965 000 teckningsoptioner till Minestos personal inom ramen för optionsprogrammet PO5 som antogs vid årsstämman 2019. Samtidigt har Minestos finansiella rådgivare Pareto faciliterat utnyttjandet av utgående teckningsoptioner av serie PO3 genom vilket totalt 624 880 nya aktier har tecknats i Minesto AB.

PO5 är det andra av tre framåtriktade teckningsoptionsprogram som antogs på Minestos årsstämma 2019. Minestos styrelse har beslutat att erbjuda samtliga medarbetare totalt 1 965 000 teckningsoptioner av serie PO5 för att säkerställa fortsatt incitament för Minestos ledning och personal att bygga aktieägarvärde i företaget.

Totalt kommer 600 000 av PO5-optionerna att erbjudas och förvärvas av Minestos ledande befattningshavare. Pris per teckningsoption samt teckningskurs kommer att fastställas av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen 15 dagar innan teckningsoptionerna överförs till Minestos medarbetare, vilket förväntas ske i oktober 2019.

En (1) teckningsoption av serie PO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Minesto AB under perioden 1 juli till 30 september 2021. Fullt utnyttjande av PO5-programmet skulle medföra en utspädning om cirka 1,7 procent. 

Teckning av aktier kopplade till utgående optionsprogram PO3

Som en del av processen att växla över ledande befattningshavare och anställda i Minesto till de nya optionsprogrammen har företagets finansiella rådgivare Pareto faciliterat utnyttjandet av totalt 624 880 teckningsoptioner av serie PO3 genom vilket Minesto har tillförts cirka 4,2 miljoner kr i teckningslikvid.

En (1) teckningsoption av serie PO3 ger rätt att teckna 1,07 nya aktier i Minesto AB under perioden 1 juli till 30 september 2019 till en kurs av 6,70 SEK per aktie.

Det slutliga utfallet av PO3-programmet kommer att meddelas efter teckningsperiodens slut 30 september 2019.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.