Aktien

Aktien

Minesto AB är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan den 9 november 2015. Klicka här för att se aktuell aktiekurs.

Aktieslag

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar. Vid en eventuell likvidation av bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Aktiekapitalet

Antalet utestående aktier i Minesto uppgår till 160.732.694 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 8.036.634,70 kr.

Handelsinformation

Aktien

ISIN-kod: SE0007578141

LEI-kod: 529900U9GE0JYU3PUP93

Kortnamn: MINEST

Endast ett aktieslag finns.

Utdelningspolicy

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

Minesto befinner sig i en snabb utveckling och expansion och ingen utdelning har därför någonsin betalats ut. För närvarande har styrelsen för avsikt att fortsätta låta bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.

Ägarstruktur

Varje aktie i Minesto medför en (1) röst vid bolagsstämman. Det existerar såvitt styrelsen känner till inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan existerande eller blivande aktieägare i bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över bolaget.

Minestos huvudägare är BGA Invest AB och Corespring New Technology AB.

 

Största ägarna

 
Namn Antal aktier Andel
BGA Invest AB 29 800 840 19 %
Corespring New Technology AB (fd. Midroc New Technology AB) 26 426 537 16 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 9 584 179 6 %
ABN Amro Sweden 5 253 358 3 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 658 892 2 %
Övriga 8 7008 888 54 %
Totalt 160 732 694

Optionsprogram

Personalprogram

Vid årsstämman den 2 juni 2021 beslutade aktieägarna att införa ett prestationsbaserat och långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda i Bolaget (LTI 2021).

Deltagarnas andel av ovan angiven volym av teckningsoptioner omfattar maximalt 943 207 teckningsoptioner av serie 2021/2025 fördelat på maximalt 64 anställda i Bolaget. Det finns dock en möjlighet för styrelsen att erbjuda eventuella nyanställda (alternativt befintliga anställda som inte redan erhållit sådant erbjudande) att delta i incitamentsprogrammet för det fall styrelsen bedömer att ett sådant erbjudande ligger i Bolagets intresse.

Incitamentsprogrammet har en intjänandeperiod om fyra år där deltagarna intjänar en fjärdedel (1/4) av tilldelade prestationsaktierätter den 1 januari 2022, 2023, 2024 samt 2025, förutsatt att deltagaren är anställd i Koncernen och Bolaget uppnår vissa milstolpar. Efter utgången av intjänandeperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas teckningsoptioner i förhållande till an antalet intjänade prestationsaktierätter En teckningsoption av serie 2021/2025 berättigar innehavaren till teckning av en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.

 

 

First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Minesto.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se