VD Martin Edlund kommenterar Minestos förestående företrädesemission

Press releases

2 december 2019

I samband med att Minesto idag har offentliggjort prospekt avseende företrädesemission med teckningsperiod 4–18 december 2019, har bolaget publicerat en kommentar från VD Martin Edlund.

Omställningen till ett hållbart samhälle går fortare och i större skala än vad vi kunnat föreställa oss bara för något år sedan. Kraven på de politiska systemen, de globala företagen och individen att bidra är både skarpa och otåliga. Ingen lämnas idag oberörd eller undantas.

Den tydligaste och mest akuta problemställningen pekar ut energiproduktionens omvandling från konsumtion av enorma mängder fossila bränslen till ett helt förnybart och ekonomiskt hållbart energisystem. Vetenskap och opinion enas i att det är extremt bråttom. Det är därför positivt att konstatera att förändringen sker omedelbart och i en omställningstakt som överträffar alla industrihistoriska skeenden. Likväl är trycket på att öka omställningstakten ytterligare ofrånkomligt.

Det mest logiska är att komplettera med ny förnybar elproduktion

Energiomställningen har fram tills nu drivits av mer och mer kostnadseffektiva lösningar för att nyttja solens strålning och vindens rörelseenergi. Kombinationen förnybart och kostnadseffektivt gör omställningen i lika hög grad affärsmässig som nödvändig ur ett överlevnadsperspektiv. I de delar av världen där omställningen kommit längst finns nu den tvingande insikten att dessa energislag bara tar oss halvvägs till målet.

Produktionen kan inte göras behovsstyrd utan dikteras av solskenets och vindens begränsade tillgänglighet. Mänskligheten arbetar intensivt med incitament för att förändra konsumtionsmönster och därtill utveckla olika tekniker för att lagra energi. Detta kommer att behövas, men den rakaste och mest logiska vägen framåt är att komplettera med ny förnybar elproduktion som levererar förutsägbar baskraft.

Rörelseenergin i världshaven skapas av jordens rotation och månen/solens gravitation och är därför till sin natur just baskraft. Vattenkraft är i sig den äldsta och mest beprövade förnybara energin vi nyttjar, inte minst i Sverige. Med Minestos teknik tar vi steget från älvar och floder och gör världshaven till en ny energikälla.

Minesto adresserar det största globala kundbehovet någonsin

Översatt i marknadstermer kan vi konstatera att Minestos Deep Green-teknologi adresserar det största globala kundbehovet någonsin – att stoppa den globala uppvärmningen. Detta behov möter vi genom att tillhandahålla en unik teknologi som säkrar 100 procent förnybar och förutsägbar elproduktion i global skala. Oceanströmmarna är konstanta och tidvattenströmmarna kan förutspås med precision i all oändlighet.

Våra första konkreta steg i denna riktning återfinns i en projektportfölj där vi tillsammans med lokala partners och kunder bygger ut elproduktion baserat på tidvatten eller oceanströmmar.

Samarbetet med elbolaget SEV på Färöarna är vårt mest konkreta exempel på hur omställning mot 100 procent förnybar elproduktion som integrerar tidvattenkraft skapar stora reella ekonomiska värden och en säker energiproduktion. Med Minestos lösning minskar elsystemets totala kapacitetsbehov och minskar behovet av buffertlagring av energi radikalt enligt SEV:s egna beräkningar jämfört med ett energisystem baserat på andra intermittenta energislag. Vi får helt enkelt mer tillgänglig energi till en lägre investering.

Samarbeten med globala energibolag

Våra aktiviteter i Storbritannien fortskrider enligt plan i Holyhead i Norra Wales, där en ny monterings- och servicehall nu färdigställs och utveckling mot en produktionsanläggning om 80 MW i havsområdet Holyhead Deep pågår. Vi har ett starkt finansiellt stöd från Wales regering och utvecklingen av vårt stora kraftverk (1MW) för parker är en del i detta samarbete. Storbritanniens tidvattenresurs från Skottland i norr till Irländska sjön vid Wales ner till Engelska Kanalen i söder har förutsättningar att leverera nödvändig baskraft, vilket är välbehövligt då flertalet framtida kärnkraftsatsningar inte haft ekonomisk bärkraft att drivas vidare.

Vårt arbete i Taiwan och Florida syftar till att utnyttja en kontinuerlig havsström för leverans av ren baskraft in i ett lokalt nät. Samarbetet i Frankrike med ett av världens största elbolag EDF är i sin början, men med stort intresse från EDF att lära känna Minestos teknik. Vårt samarbete med UNOPS (FN) med fokus på elförsörjning till utsatta ö-nationer skapar lovande förutsättningar att ge Microgrid-affären ett avstamp samt öppnar dörrar för nya partnerskap med globala energibolag.

En starkare likviditetsposition än någonsin

Våra tre europeiska projekt (Färöarna, Wales och Frankrike) utgör huvudaktiviteter i den finansieringsportfölj som beviljats via offentliga finansieringskällor under sommaren 2019. Den riktade emissionen vi genomförde i slutet av oktober innebär att vi har säkrat det kapital för motfinansiering som behövs för att beviljade offentliga medel tillförs under projektens löptid de kommande två åren. Den totala tillgången till kapital på cirka 280 MSEK (nuvarande kassa plus beviljade utvecklingsmedel) utgör en styrkeposition och vi har en starkare likviditetsposition än någonsin. Baserat på volymerna i finansiellt utvecklingsstöd som erhållits och beviljats konstaterar vi att Minesto åtnjuter störst förtroende hos offentliga finansiärer bland alla Europas förnybara energiteknikinnovationer.

Den förestående företrädesemissionen uppgår till ca 85,9 MSEK och ger aktieinnehavare möjlighet att delta på samma villkor som den riktade emissionen i oktober. Utöver det ger företrädesemissionen möjligheten att initiera fler kundsamarbeten och installationsprojekt företrädesvis inom ramarna för det stora utbud av offentlig finansiering som lanseras från 2020 och framåt med fokus på förnybar energi och innovation kopplat till havsmiljön.

Ett komplett finansieringsupplägg

Båda dessa emissioner bygger på units, där varje unit innehåller en aktie och en teckningsoption. Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper till och med 30 april 2021 och möjliggör därmed ett tredje investeringssteg på upp till ca 200 MSEK. För att kunna ta order från större aktörer och för att förse projektkunder med kraftverk krävs en stark balansräkning och en leveransförmåga. Detta tredje investeringssteg ger Minesto rätt finansiella förutsättningar långsiktigt.

Vi äger en unik och verifierad teknik som driver på och möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att få utveckla en affär som tillfredsställer ett behov som ständigt växer i omfattning och styrka pådrivet av politisk vilja, vetenskapliga fakta och en allt starkare opinion är ett privilegium.

De fossila naturresurserna kan framgent stanna där dom hör hemma, i marken.

Göteborg 2 december 2019

Dr Martin Edlund, VD

Se denna länk för mer information om företrädesemissionen med teckningsperiod 4–18 december 2019.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com