Teckningsoption TO3

Teckningsoptionsprogrammet TO3 i Minesto AB pågick från januari 2020 till och med den 30 april 2021. Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna TO3, vilket innebär en utnyttjandegrad om 99,1 procent. Det betyder att Minesto inom ramen för det totala TO3-programmet erhåller en sammanlagd teckningslikvid om cirka 161,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 3,4 miljoner kronor.

 

Om teckningsoption TO3

Sammanlagt 10 334 516 teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto AB utfärdades i samband med två emissioner av units under 2019. En (1) teckningsoption TO3 berättigade till teckning av en (1) aktie i Minesto AB under teckningsperioden som löpte från januari 2020 till och med den 30 april 2021. Teckningskurs var 16,20 kr per aktie (under perioden januari 2020 till 30 april 2020) respektive 15,79 kr per aktie (under perioden 30 april 2020 till 30 april 2021).

 

Leverans av aktier

Aktier tecknade med stöd av teckningsoptionerna bokas ut till innehavaren när registrering hos Bolagsverket har skett. Ledtiden för att erhålla de nya aktierna kan vara upp till två veckor.

 

Relaterade dokument

Ladda ner PDF: Anmälningssedel för direktregistrerade innehavare

Ladda ner PDF: Villkor Teckningsoptioner TO3