Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Minesto har att iaktta Aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

 

Styrelsen har provat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet.

Minestos aktier är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. First North Growth Market utgör inte en reglerad marknad och Minesto har därför inte krav på sig att följa Svensk kod för bolagstyrning (”Koden”). Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

Organisation

Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Sp/f Minesto Føroyar, Minesto Warrants One AB och Holyhead Deep Ltd.

I början på 2023 sysselsattes cirka 60 anställda i Minesto AB och dess dotterbolag.

Ägarstyrning och styrelserepresentation

Minestos styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och bolagets största ägare finns representerade i styrelsen.

Styrelsens arbete

Minestos styrelse ska enligt bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.

Minestos styrelse består för närvarande av fem ledamöter, inklusive ordföranden, samt en suppleant, och utgör en blandning av högt kvalificerade personer med entreprenöriella erfarenheter kombinerat med kompetens inom teknikutveckling och kommersialisering.

Styrelsens arbete styrs av Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och den arbetsordning som Minestos styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.