Minesto offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Regulatoriska pressmeddelanden

3 april 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) meddelade den 2 april 2024 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 13 394 391 units, bestående av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4 i Bolaget vardera (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket är identiskt med det preliminära utfallet, som visar att 6 527 171 units, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar för 288 226 units, motsvarande cirka 2,2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av units utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 4 312 385 units, motsvarande cirka 32,2 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 100,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 förväntas Bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Minesto offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission

Regulatoriska pressmeddelanden

2 april 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) meddelar det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 13 394 391 units, bestående av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4 i Bolaget vardera (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag, den 2 april 2024. Det preliminära utfallet indikerar att 6 527 171 units, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar för 288 226 units, motsvarande cirka 2,2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av units utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om preliminärt 4 312 385 units, motsvarande cirka 32,2 procent av erbjudna units, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 100,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 förväntas Bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Minesto publicerar prospekt i samband med företrädesemission

Regulatoriska pressmeddelanden

15 mars 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 26 februari 2024 att styrelsen, villkorat av ett efterföljande godkännande från en extra bolagstämma, beslutat om en företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, om cirka 120,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Den extra bolagsstämman den 14 mars 2024 godkände Företrädesemissionen, vilket Bolaget offentliggjorde samma dag. Minesto meddelar idag att prospektet avseende Företrädesemissionen (”Prospektet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Minestos webbplats, www.minesto.com, tillsammans med annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet kommer även att göras tillgängligt på Pareto Securities webbplats, www.paretosec.com, och på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret.

Styrelsen i Minesto har beslutat om en företrädesemission om cirka 121 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Regulatoriska pressmeddelanden

26 februari 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av ett efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om en företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, om cirka 120,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 9,0 SEK per unit, motsvarande 3,0 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Den som på avstämningsdagen den 15 mars 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Minesto erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4. Bolaget har erhållit teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare och ledande befattningshavare som sammantaget uppgår till cirka 10,2 MSEK, motsvarande cirka 8,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 90,0 MSEK, motsvarande cirka 74,7 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 100,2 MSEK genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 83,1 procent av Företrädesemissionen.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen, som kommer hålls den 13 mars 2024, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Till följd av Företrädesemissionen tidigareläggs publiceringen av Minestos bokslutskommuniké till idag, tidigare kommunicerat datum var den 7 mars 2024.

Minesto offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission

Regulatoriska pressmeddelanden

16 mars 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Minesto AB (”Minesto” eller ”Bolaget”) meddelade den 15 mars 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilken ligger i linje med det preliminära utfallet, som visar att 15 961 083 aktier, motsvarande cirka 54,1 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 1 130 183 aktier, motsvarande cirka 3,8 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 57,9 procent av de erbjudna aktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om 5 986 285 aktier, motsvarande cirka 20,3 procent av de erbjudna aktierna, att tillfalla emissionsgaranterna. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 120 MSEK före transaktionskostnader.

Minesto offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission

Regulatoriska pressmeddelanden

15 mars 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Minesto AB (”Minesto” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 15 mars 2023, indikerar att 15 961 083 aktier, motsvarande cirka 54,1 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 1 130 183 aktier, motsvarande cirka 3,8 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 57,9 procent av de erbjudna aktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om preliminärt 5 986 285 aktier, motsvarande cirka 20,3 procent av de erbjudna aktierna, att tillfalla emissionsgaranterna. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 120 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Styrelsen i Minesto beslutar om en företrädesemission om cirka 153 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Regulatoriska pressmeddelanden

2 februari 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Minesto AB (”Minesto” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 153,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 5,20 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Minesto har för varje fjorton (14) befintliga aktier företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Corespring New Technology AB, ledande befattningshavare och styrelseordförande uppgående till cirka 15,2 MSEK, motsvarande cirka 9,9 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 104,8 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 78,2 procent. Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs idag genom ett separat pressmeddelande. Till följd av Företrädesemissionen tidigareläggs publiceringen av Minestos bokslutskommuniké samt dess årsredovisning till den 24 februari 2023. Tidigare kommunicerade datum var den 16 mars 2023 (bokslutskommunikén) respektive den 23 mars 2023 (årsredovisningen).

1 2 3 6